REGULAMENTUL CAMPANIEI
Bertis Card Craciun

1. Organizatorul și regulamentul oficial al campaniei

1.1. Organizator al campaniei promoționale este BERTIS SRL, cu sediul în județul Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Ozunului, nr. 6, având numărul de ordine la Registrul Comerțului J14/476/1992, cod unic de înregistrare 551751, capital social subscris și vărsat de 1.000.000 lei, denumită în continuare "Organizatorul" sau "BERTIS".

1.2. Participanții la Campanie ("Campanie") sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament de participare, denumit în continuare "Regulamentul Oficial".

1.3. Regulamentul Oficial se află la dispoziția oricărui participant la Campanie, pentru consultare, în toate Magazinele Bertis și pe website-ul www.bertis.ro.

2. Durata campaniei și aria de desfășurare

2.1. Campania promoțională se desfășoară în magazinele BERTIS, în cadrul orarului de funcționare afișat la sediul acestora și în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

2.2. Campania promoțională a fost lansat la data de 21 noiembrie 2022 și are durată de 30 de zile ("Perioada Programului").

2.3. Organizatorul își rezervă dreptul să decidă în orice moment încetarea sau modificarea Campaniei. Înștiințarea referitoare la modificarea sau încetarea Campaniei va fi afișată cu cel puțin 10 zile înainte de data intrării în vigoare, în toate Magazinele BERTIS, într-un loc vizibil, și pe internet la adresa www.bertis.ro. În cazul modificării, Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial, astfel cum va fi modificat.

2.4. Prezentul Campanie poate înceta, de asemenea, în cazul producerii unui eveniment care constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezentul Campanie. În această situație, Organizatorul va aduce la cunoștința participanților decizia încetării Campaniei prin afișarea pe website-ul Organizatorului www.bertis.ro precum și în magazinele BERTIS în cel mai scurt timp cu putință.

3. Participanți ai produse participante la campanie

3.1. La această Campanie pot participa toate persoanele fizice, care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții:

  • Au Card de recompensă Bertis;

  • Solicită "Cardul de recompensă Bertis" în perioada Campaniei în una din "locațiile" eligibile;

  • Cumpără, în perioada 21 noiembrie – 20 decembrie 2022, în orice magazin Bertis în valoare de minimum 100 lei pe o singură chitanță și vor intra în concurs.

3.2. Participanții sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament.

4. Mecanismul campaniei

Fiecare participant poate câștiga unul dintre premii oferite de organizator. Fiecare câștigător are dreptul la un singur astfel de premiu. Mai multe cumpărături efectuate în orice magazin Bertis în valoare de minimum 100 lei pe o singură chitanță, înseamnă mai multe șanse de câștig.

Câștigătorii vor fi selectați aleatoriu, printr-un mecanism de tragere la sorți, prin intermediului

website-ului http://www.random.org/. Numai participanții care au îndeplinit în mod cumulativ condițiile de participare menținute în secția (3.1) vor fi automat înscriși la tragerea la sorți. Tragerea la sorți va avea loc vineri, fiecare zi în perioada de 21 noiembrie - 20 decembrie 2022.

Câștigătorii vor fi anunțați în aceeași zi, până la ora 20:00, pe pagina facebook.com/Bertis.Official.

Premiile pot fi ridicate de la sediul Organizatorului str. Ozunului nr. 6, Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna după confirmarea câștigătorilor, în termen de 45 de zile de la validarea acestora.

4.1. Valoarea netă totală estimată a premiilor este de 4800 Lei.

4.2. Organizatorul va trage la sorți câștigătorii, utilizând website-ul www.random.org, din cadrul tuturor participanților valizi înscriși în campanie – câte un câștigător pentru fiecare premiu. Pentru fiecare premiu, se vor extrage și câte 3 rezerve.

4.3. Câștigătorii vor fi anunțați telefonic

4.4. În cazul în care un Câștigător nu este validat, Organizatorul va aloca premiul participanților din lista de rezervă, în ordinea în care au fost extrași.

4.5. Câștigătorii premiilor vor intra în posesia premiilor în termen de 45 de zile de la validare.

4.6. Premiul câștigat nu poate fi înlocuit cu alte produse sau câștiguri și nici nu se acorda contravaloarea în bani. În cazul refuzului Câștigătorilor de a beneficia de câștig sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a câștigului. În asemenea cazuri, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui câștigurile respective altor participanți, cu excepția celor 3 rezerve.

4.7. Orice eventuală contestație, inclusiv privind modul de validare și acordare a premiului, poate fi formulată în scris de către participant și depusă personal sau expediată prin posta, în termen de maxim 5 zile de la data încheierii Concursului, către Organizator, pe adresa str. Ozunului nr. 6, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna. Contestația se va soluționa în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primire. În cazul în care contestatarul va fi nemulțumit de decizie, se va încerca rezolvare contestației pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

4.8. Participanților nu le este impusă nicio cheltuială sau taxa de participare legată de prezentul Concurs.

4.9. Atunci când participați la concursul Bertis Card, vă dați automat consimțământul pentru utilizarea de către Bertis a fotografiilor și videoclipurilor realizate în cadrul ceremoniei de revendicare a premiului. În cazul în care un participant dorește ca o imagine publicată să fie eliminată, Bertis poate fi contactat și imaginea va fi eliminată de pe web pe cât posibil.

5. Premiile

Denumire Valoare cu TVA Cantitate
1. Carcasă porc 750 Lei ×4
2. Friteuză fără ulei 290 Lei ×2
3. Tocător 50 Lei ×24

6. Forța majoră și cazul fortuit

În orice situație de forță majoră sau caz fortuit care împiedică sau întârzie, total sau parțial, executarea regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată.

7. Litigii

Prin participarea la aceasta Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului regulament. Eventualele neînțelegeri apărute între Organizatori și participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

Bertis SRL