REGULAMENT DE FUNCȚIONARE
al programului/cardului de recompensă BERTIS

Bertis card

1. Organizatorul și regulamentul oficial al programului

1.1. Acest program de recompensă este organizat și desfășurat de BERTIS SRL, cu sediul în județul Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Ozunului, nr. 6, având numărul de ordine la Registrul Comerțului J14/476/1992, cod unic de înregistrare 551751, capital social subscris și vărsat de 1.000.000 lei, denumită în continuare "Organizatorul" sau „BERTIS”.

1.2. Participanții la programul de recompensă (“Programul”) sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament de participare, denumit în continuare "Regulamentul Oficial".

1.3. Regulamentul Oficial se află la dispoziția oricărui participant la Program, pentru consultare, în toate Magazinele Bertis și pe website-ul www.bertis.ro.

2. Definiții

2.1. "Punct de recompensă" – denumire dată recompensei primită de către clientul ce achiziționează Produse Participante din magazinele BERTIS.

2.2. "Card de recompensă BERTIS" – cardul pe care se acumulează punctele de recompensă ce pot fi folosite ulterior de către client.

2.3. “Produse Participante” – toate produsele aflate la comercializare în cadrul magazinelor BERTIS, cu excepția produselor din tutun și a produselor aflate în alte promoții

3. Durata programului și aria de desfășurare

3.1. Programul se desfășoară în magazinele BERTIS, în cadrul orarului de funcționare afișat la sediul acestora și în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.2. Programul a fost lansat la data de 01 iulie 2020 și are durată nedeterminată („Perioada Programului”).

3.3. Organizatorul își rezervă dreptul să decidă în orice moment încetarea sau modificarea Programului. Înștiințarea referitoare la modificarea sau încetarea Programului va fi afișată cu cel puțin 10 zile înainte de data intrării în vigoare, în toate Magazinele BERTIS, într-un loc vizibil, și pe internet la adresa www.bertis.ro. În cazul modificării, Programul se va desfășura în conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial, astfel cum va fi modificat.

3.4. Prezentul Program poate înceta, de asemenea, în cazul producerii unui eveniment care constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezentul Program. În această situație, Organizatorul va aduce la cunoștința participanților decizia încetării Programului prin afișarea pe website-ul Organizatorului www.bertis.ro precum și în magazinele BERTIS în cel mai scurt timp cu putință.

3.5. Participantul se poate retrage oricând din Program prin solicitare scrisă transmisă prin: e-mail la adresa contact@bertis.ro sau la adresa de corespondență indicată la punctul 1.1 din prezentul Regulament, cu indicarea în subiect că respectiva corespondență privește Programul de recompensă

3.6. În cazul renunțării la Program, Organizatorul va proceda la anularea contului, iar toate beneficiile aferente contului, acumulate până la primirea solicitării de retragere din Program, vor fi pierdute.

4. Condiții de participare

4.1. Programul se adresează oricărui client al magazinelor BERTIS (“Clientul”) care deține un Card de recompensă BERTIS emis în condițiile menționate în Art. 6 al prezentului Regulament Oficial și care achiziționează Produse Participante din magazinele BERTIS în Perioada Programului și îndeplinește condițiile impuse în prezentul Regulament Oficial.

4.2. Poate participa la Program orice persoană fizică cu domiciliul și/sau reședința în România.

4.3. Toți salariații Organizatorului, inclusiv cei implicați în organizarea și desfășurarea Programului au dreptul de a participa la acest Program.

4.4. Persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, fundațiile, asociațiile sau alte forme de organizare colectivă, nu au dreptul de a participa la Program.

4.5. Conturile, cardurile și punctele de recompensă sunt emise și rămân proprietatea Organizatorului pe toată perioada derulării Programului.

5. Mecanismul programului de recompensă BERTIS

5.1. Utilizarea Cardului de recompensă BERTIS

5.1.1. Pentru a beneficia de avantajele Cardului de recompensă BERTIS, Clientul este obligat să ofere spre scanare Cardul BERTIS la casele de marcat înainte de scanarea Produselor Participante (în format fizic sau accesibil dintr-o aplicație pentru telefoane mobile/tablete, dedicată stocării, în format electronic, a cardurilor).

5.1.2. Cardul BERTIS trebuie scanat la fiecare cumpărătură efectuată în magazinele BERTIS pentru a beneficia de reducerile acordate produselor oferite spre comercializare, precum și de orice alte beneficii aferente utilizării Cardului BERTIS. Participanții sunt singurii responsabili pentru oferirea Cardului de recompensă BERTIS spre scanare la casele de marcat. Organizatorul nu va fi făcut responsabil pentru orice pierdere sau beneficiu nerealizat de către participanți ca urmare a omisiunii acestora de a oferi spre scanare Cardul de recompensă BERTIS înainte de scanarea Produselor Participante.

5.2. Beneficiile Programului

5.2.1. Pentru a fi recompensați cu Puncte de recompensă, participanții la Program vor trebui să achiziționeze Produse Participante din Magazinele BERTIS.

5.2.2. Numărul de Puncte de recompensă acordate pentru cumpărături poate varia pe parcursul Programului.

5.2.3. Valoarea curentă de conversie a Punctului de recompensă este de 0.1 lei

Aceeași rată de conversie se păstrează și în cazul plății cu Puncte de recompensă din contul Cardului de recompensă BERTIS.

5.2.3.1.Pentru fiecare 10 lei plătit, clientul va primi 1 Punct de recompensă

5.2.4. Punctele de recompensă se acordă pentru achiziționarea oricărui Produs din oferta Magazinelor, pentru care plata se face cu card bancar, sau numerar.

5.2.4.1.Nu se acorda puncte de recompensă pentru plata cu tichete de masă, de cadou, indiferent dacă sunt pe suport de hârtie sau card.

5.2.5. Nu se acordă Puncte de recompensă pentru produsele din tutun și pentru produsele aflate în alte promoții semnalizate ca atare la raft.

5.2.6. BERTIS poate organiza diverse campanii, concursuri, tombole pe perioade de timp determinate, pentru toți Clienții sau pentru anumite segmente de Clienți determinate în conformitate cu politica comercială a Organizatorului.

5.2.7. Organizatorul poate acorda recompense sub formă de Puncte de recompensă suplimentare, vouchere, cupoane, tichete cadou, produse, prețuri promoționale sau disconturi (procentuale sau fixe) pentru anumite produse sau categorii de produse, pe perioade de timp determinate, pentru toți Clienții sau pentru anumite segmente de Clienți, determinate în conformitate cu politica comercială a BERTIS, cu condiția înscrierii în Program într-una din metodele prevăzute la art. 6.4.

5.2.8. Un Client poate primi maxim 50 Puncte de recompensă la o achiziție (excepție fac produsele/ ofertele la care se acordă Puncte de recompensă suplimentare).

5.2.9. Punctele de recompensă acumulate pe Cardul de recompensă BERTIS pot fi folosite pentru plata direct la casele de marcat a produselor achiziționate din magazinele BERTIS.

Nu se poate face plata integrală a unui coș de cumpărături exclusiv cu Puncte de recompensă . Este obligatorie plata a unei sume minime în numerar sau cu card bancar în condițiile în care valoarea unui bon fiscal trebuie să fie mai mare decât zero.

Organizatorul poate decide oricând sistarea posibilității de plată cu Puncte de recompensă, prin comunicarea deciziei în conformitate cu prevederile art. 3.3.

5.3. Dacă titularul Cardului Puncte de recompensă returnează un produs, Punctele de recompensă acumulate aferente acestui produs se anulează. Această regulă se aplică și în cazul schimbului de produse.

5.4. Cardul BERTIS are valabilitate nelimitată. Prin excepție, Cardul de recompensă BERTIS care nu a înregistrat nici o tranzacție (acumulare sau plată) în magazinele BERTIS, pe o perioadă de 2 ani, va fi anulat automat, fără notificare prealabilă a titularului și fără îndeplinirea nici unei alte formalități. Termenul de 2 ani curge de la data efectuării ultimei tranzacții (acumulare sau plată cu Puncte de recompensă). Punctele de recompensă acumulate și neutilizate până la data anulării Cardului de recompensă BERTIS, se anulează automat, fără notificare prealabilă a titularului, fără îndeplinirea nici unei alte formalități și fără plata de către Organizator în favoarea titularului Cardului de recompensă BERTIS, a vreunei compensații/despăgubiri.

5.5. Cardurile, odată dezactivate, nu vor mai fi reactivate. Posesorul Cardului Puncte de recompensă va pierde, de asemenea, dreptul de a beneficia de Punctele de recompensă acumulate pe Card și orice alte beneficii atașate Cardului de recompensă BERTIS.

5.6. Utilizarea frauduloasă a Cardului Puncte de recompensă duce la anularea acestuia și a Punctelor de recompensă acumulate pe acesta.

5.7. Orice obiecțiune în ceea ce privește cuantumul Punctelor de recompensă acumulate poate fi acceptată doar cu condiția prezentării bonurilor fiscale primite cu ocazia efectuării cumpărării la care se referă obiecțiunea.

5.8. Punctele de recompensă aferente cumpărăturilor dintr-o zi apar evidențiate a doua zi în contul Cardului.

5.9. Punctele de recompensă acumulate pe un cont al unui Participant nu sunt transferabile pe un altul, decât în cazul în care cardul este pierdut/ furat/ deteriorat (Art. 7).

5.10. Organizatorul își păstrează dreptul de a anula Punctele de recompensă, voucherele sau alte beneficii, dacă acordarea acestora s-a efectuat datorită unei erori.

5.11. Clientul poate verifica punctele de recompensă acumulate pe Cardul re recompensă la casele de marcat din magazinele BERTIS.

6. Folosirea Cardului de recompensă BERTIS.

6.1. Fiecărui participant la Program i se deschide un cont client și primește ca urmare a înscrierii în Program un Card de recompensă, aferent acestui cont.

6.2. Nu se percepe nici un comision de administrare a contului Cardului de recompensă.

6.3. Cardul de recompensă este disponibil Clienților care îndeplinesc condițiile de participare la Program (Art.4), în mod gratuit, pe loc, în toate Magazinele BERTIS participante la Program.

6.4. Pentru a intra în posesia unui Card de recompensă este necesar ca participantul să solicite Cardul BERTIS la casele de marcat din oricare magazin BERTIS. Înscrierea în Program se poate face în mod continuu în orice magazin BERTIS, prin completarea unui formular letric de înscriere în Program. Cardul devine activ imediat după depunerea cererii de eliberare.

6.5. Prevederi privind înrolarea în Program conform art. 6.4. (i):

6.5.1. Pentru a beneficia integral de beneficiile Programului, Clienții trebuie să completeze citeț formularul de înscriere, cu datele sale personale reale reprezentate de nume și prenume, data nașterii, adresa poștală (județ, localitate, strada, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod poștal), numărul de telefon adresa de email și semnătura,Clientul trebuie să completeze toate câmpurile obligatoriu în formularul de înscriere. Datele personale ale Clientului vor fi folosite în temeiul acceptului neechivoc exprimat prin formularul de înscriere respectiv în conformitate cu Art. 8 din prezentul Regulament.

6.5.2. Formularul nesemnat sau conținând date incomplete/nereale este invalid, ceea ce atrage după sine imposibilitatea Clientului de a beneficia integral de avantajele participării la Program (de exemplu, campanii specifice destinate unor segmente de clienți).

6.5.3. Formularul de înscriere este disponibil în orice magazin BERTIS, numai împreună cu Cardul de recompensă BERTIS;

6.5.6. Orice modificare ulterioară a datelor personale va fi efectuată: prin completarea unei noi cereri .

6.6. Cardul de recompensă BERTIS nu poate fi tranzacționat, este personal și netransmisibil.

6.7. Codul de bare printat pe Card este proprietatea Organizatorului, neputând fi replicat de orice altă persoana fizică ori juridică fără aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația aplicabilă.

7. Cardurile de recompensă BERTIS deteriorate, pierdute sau furate

7.1. În cazul în care Clientul a pierdut sau a deteriorat Cardul de recompensă BERTIS acesta poate solicita un nou Card în magazinul BERTIS. În acest caz, Punctele acumulate se vor transfera.

7.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza folosirea cardurilor devenite deteriorate/ilizibile.

7.3. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a Programului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Programului, inclusiv de a modifica procedura de desfășurare a acestuia.

7.4. Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru pierderile ce rezultă din neglijența participanților de a păstra în condiții de siguranță informațiile legate de Cardul de recompensă BERTIS.

8. Protecția datelor personale

Prin înscrierea în acest program de recompensă participanții, prin formularul de solicitare a cardului de recompensă îsi exprimă consimțământul neechivoc ca operatorul BERTIS SRL să utilizeze datele personale ale participantului indicate în formularul de solicitare a cardului de recompensă pentru a transmite comunicări electronice în scop de marketing direct (inclusiv promoții, oferte, campanii promoționale, tombole).

Temeiul legal al prelucrări datelor este dat de art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016.

Datele personale sunt folosite exclusiv în scopurile declarate ale acestui program de recompensă, Organizatorul acționează în calitate de operator de date cu caracter personal și garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor participanților. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestui program nu vor fi dezvăluite de Organizator către terți și nu vor face obiectul unui transfer către un alt stat.

Punct de contact pentru persoanele vizate: dataprotection@bertis.ro

Drepturile Participanților se asigură în condițiile prevederilor Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016, coroborat cu prevederile prezentului Regulament, în acest sens Participanți își pot exercita următoarele drepturi:

dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator; dreptul la opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulara, ca datele care o vizează sa facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoană vizata are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibila sau nu presupune un efort disproporționat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat; dreptul la portabilitatea datelor potrivit căruia persoana vizata poate solicita transmiterea datelor cu caracter personal care o privesc într-un format structurat, utilizat în mod frecvent și care poate fi citit în mod automat, către un alt operator sau către sine; dreptul de a adresa o plângere către autoritatea de supraveghere, respectiv ANSPDCP;

Organizatorul poate solicita câștigătorilor, atunci când este cazul, acordul pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite și/sau video: numele, prenumele, vocea și imaginea acestora, în acest sens Participanții vor putea opta sa își exprime acordul neechivoc în acest sens. În cazul în care Participanții vor dori sa își exprime acordul, acesta va face obiectul unui acord distinct conform prevederilor art. 6, pct. 4 din Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016.

9. Litigii

9.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Program se vor soluționa pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi deduse spre soluționare instanțelor judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.

10. Dispoziții finale

10.1. Prin participarea la acest Program, Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze termenelor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.

10.2. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament Oficial este declarată nulă, celelalte dispoziții rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, condițiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

10.3. În cazul unei încălcări a prevederilor prezentului Regulament Oficial, Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude din Program orice participant. Se exclud și persoanele care se servesc de mijloace auxiliare nepermise sau care obțin altfel avantaje prin manipulare.

Prezentul Regulament Oficial modificat și actualizat, intră în vigoare din data de 01.07.2020.

BERTIS SRL, prin
BERSZÁNY Tibor,
Director General